תקנון מבצעים

 

כל האתר 20%-50% הנחה

 • ללא כפל הטבות, הנחות מועדון 
 • ההנחות מחולקות ל-4 קטגוריות 20% , 30%, 40% ו-50% הנחה
 • המבצע על הדגמים המשתתפים במבצע בלבד
 • ההטבה הינה ממחיר הבסיס של המוצר
 • המבצע חל באתר בלבד 
 • החברה שומרת לה את הזכות להוריד ולהוסיף מוצרים כראות עיניה
 • המבצע עד גמר המלאי
 • המבצע אינו כולל דגמי עודפים ( בדגמי העודפים ההנחה מגולמת כבר במחיר הסופי ) 

מבצע עד 60% הנחה על התיקים באתר

 • ללא כפל הטבות, הנחות מועדון והטבות אתר
 • המבצע חל על גם על דגמי עודפים נבחרים
 • ההטבה הינה ממחיר הבסיס של המוצר
 • המבצע באתר בלבד
 • החברה שומרת לה את הזכות להוריד ולהוסיף מוצרים כראות עיניה
 • המבצע עד גמר המלאי

         מבצע משחק גלגל המזל

1. מבוא

תקנון זה מפרט את הכללים לעריכת הגרלה מיידית לחלוקת הטבות ללקוחות באתר WeShoes.co.il (להלן: "האתר"), במועדים ובתנאים שיפורטו להלן (להלן: "ההגרלה").

2. הגדרות 

a. "האתר"- אתר weshoes.co.il

b. "החברה"- קולנוע חדש בע"מ, ח"פ 510963580, מרחוב ביאליק 5 תל אביב, אשר הינה הבעלים והמפעילה של האתר.

c. "נציג החברה"- מי שמונה על ידי החברה לשמש כנציג בקשר להגרלה.

d. "משתתף"- גולש ברשת האינטרנט אשר קיבל פרסום לגבי ההגרלה, או נודע לו עליה בעת שביקר באתר והחליט להשתתף בה. לצורך ביצוע ההגרלה משתתף יזוהה באמצעות כתובת הIP באמצעותה הוא גלש לאתר. 

e. "פרס"- הטבה מיידית לרכישה באתר, בהתאם לתנאים שיוגדרו להלן. 

f. "מפקח"- עורך דין מיכאל הורוביץ מרחוב איה 31, רמת השרון. 

3. השתתפות בהגרלה

כל משתתף יהיה רשאי להשתתף בהגרלה, פעם אחת בכל שבעה ימים. דהיינו, החברה תהיה רשאית להגביל משתתף מלהשתתף בהגרלה באופן שלאחר כל השתתפות יחלפו לפחות 7 ימים עד למועד הבא בו המשתתף יוכל להשתתף בהגרלה.

לעובדי ומנהלי החברה ולמשפחותיהם יהיה אסור להשתתף בהגרלה.

4. פרסום ההגרלה

החברה תפרסם את דבר ההגרלה באמצעי פרסום שונים לפי שיקול דעתה, לרבות ניוזלטרים, הודעות טקסט, פרסומים במדיה חברתית ובאונליין וכיו"ב. בפרסומיה חברה יהיה קישור לתקנון ההגרלה אשר יפורסם על ידי החברה באתר החברה.

5. אופן ביצוע ההגרלה

ההגרלה תבוצע באמצעות מנגנון און ליין שיאפשר למשתתף להפעיל את גלגל ההפתעות אשר יגריל את ההטבה שהמשתתף יקבל. מובהר כי החברה יכולה לבצע את ההגרלה באופן ויזואלי באמצעות גלגל הפתעות, או כל אמצעי ויזואלי אחר אשר יאפשר למשתתף להפעיל את ההגרלה ולהגריל פרס מתוך רשימת הפרסים הרלוונטיים באותה עת.

בסמוך לאחר הפעלת ההגרלה תוגרל ההטבה באמצעותה מנגנון האוטומטי ותינתן למשתתף הודעה על גבי המסך מה הפרס בו המשתתף זכה.

6. פרסים, הזכייה בפרסים ואופן הניצול שלהם

א. החברה תפרסם בכל עת את רשימת הפרסים אשר מוצעים למשתתפים בהגרלה וכן תעדכן בנספח לתקנון ההגרלה את יחסי הזכייה בין הפרסים השונים

ב. הפרסים יהיו הטבות לקניה מיידית באתר

ג. מובהר כי הפרסים לא יהיו בכפל הנחות עם מבצעים וקופונים אחרים שיהיו באותה עת באתר ( דגמי עודפים נחשבים כמבצע משום שמחירם הסופי הוא לאחר הנחה משמעותית ). רכש המשתתף מוצר אשר חלה עליו הטבה, יקבל המשתתף את הטובה מבין ההטבות- ההטבה החלה על המוצר, או ההטבה בה הוא זכה בהגרלה

ד. לפחות ב-80% מן ההגרלות המשתתף יזכה בהטבה לאתר. 

ה. מנגנון ההגרלה יפותח באופן בו הוא יקבע זכיות בפרסים בהתאם ליחסי הזכייה שמפורסמים בכל עת בנספח הפרסים. 

ו. כאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשנות מפעם לפעם ולאלתר את הרכב הפרסים והפרופורציות בינהם, ובלבד ששינוי כזה יפורט באמצעות עדכון נספח הפרסים. מובהר כי כמות הפרסים בהגרלה אינה מוגבלת, והם יהיו זמינים בכל מועד בו ההרגלה נערכת בהתאם ליחסי הזכייה המפורטים בנספח הפרסים

ז. מימוש הפרסים יהיה על ידי מימוש הפרס במסגרת רכישה בסמוך לאחר ההגרלה באתר. ההטבה תעמוד לרשות המשתתף לפחות 15 דקות ממועד ההודעה על הזכייה ובתנאי שבין הזכייה לבין מימוש הפרס המשתתף לא עזב את האתר. תנאים אלו יפורטו במסגרת פרסום הפרס בו הלקוח זכה. מובהר כי החברה לא מתחייבת לשמור את ההטבה לטובת הלקוח מעבר לתנאים שלעיל. 

7. מועד ביצוע ההגרלה

א. ההגרלה תתחיל ב8.3.2020, או במועד מאוחר יותר שייקבע על ידי החברה (להלן: "מועד פרסום ההגרלה") ותסתיים במועד אשר ייקבע על ידי החברה ואשר יהיה לא יאוחר מ-120 יום ממועד פרסום ההגרלה.

ב. החברה תהיה רשאית להפסיק לפרק זמן לפי בחירתה, או לסיים את ההגרלה וזאת באמצעות הפסקת פרסום ההגרלה והורדתה מהאתר, ואולם משתתפים אשר זכו בפרסים לפני הפסקת ההגרלה יהיו רשאים לממשם בהתאם לתנאים שלעיל גם לאחר הפסקת או סיום ההגרלה.

8. פיקוח

ההגרלה תהיה בפיקוח המפקח, אשר יבקר את ביצועה בהתאם לתנאים שבתקנון ההגרלה.

9. שירות לקוחות

החברה תאפשר ללקוחות לפנות אליה בקשר להגרלה באמצעות אופני הפניה המפורסמים באתר החברה ומתחייבת לטפל בכל פניה כאמור תוך 2 ימי עסקים לאחר קבלת הפניה. 

10. שרות לקוחות

תקנון המבצע יפורסם בכל עת בו נערכת ההגרלה באתר.